สถานที่ปัจจุบัน > บ้าน > คาสิโนสด > astray red frame pg
astray red frame pg

astray red frame pg

การแนะนำ:ASTRAY RED FRAME PG คือ หนึ่งในรุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Gunpla ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ตื่นใจ มันเป็นชุดที่สามารถสร้างความปราดเปรียวในใจของนักสะสมแบบแท้ และเป็นتกتاเที่ยวเหมาะสำหรับนักสะสมสาย Gunpla ที่ชื่นชอบการสร้างผลงานแบบคุณภาพสูง รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพ ในการออกแบบรายละเอียด ASTRAY RED FRAME PG นั้นได้รับการปรับปรุงมาจากรุ่น HG ที่เคยปรับปรุงไปแล้ว และต้องการที่จะให้ผู้ติดตามสามารถสร้าง Gunpla ที่ได้มาตรฐานสูงที่สุด โดยมีความยาว 185 มม.

พื้นที่:โซมาเลีย

เวลาปล่อย:2024-04-22 12:27:47

พิมพ์:แอนิเมชั่นยุโรปและอเมริกา

เริ่มอ่าน

รายละเอียดนวนิยาย

ASTRAY RED FRAME PG คือ หนึ่งในรุ่นที่น่าตื่นตาตื่นใจของ Gunpla ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติที่ทำให้เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ตื่นใจ มันเป็นชุดที่สามารถสร้างความปราดเปรียวในใจของนักสะสมแบบแท้ และเป็นتกتاเที่ยวเหมาะสำหรับนักสะสมสาย Gunpla ที่ชื่นชอบการสร้างผลงานแบบคุณภาพสูง
รายละเอียดของการปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพ ในการออกแบบรายละเอียด ASTRAY RED FRAME PG นั้นได้รับการปรับปรุงมาจากรุ่น HG ที่เคยปรับปรุงไปแล้ว และต้องการที่จะให้ผู้ติดตามสามารถสร้าง Gunpla ที่ได้มาตรฐานสูงที่สุด โดยมีความยาว 185 มม. ความสูง 155 มม. และมีน้ำหนักถึง 680 กรัม
โครงของชุด โครงหรือกรอบของ ASTRAY RED FRAME PG ถูกออกแบบมาในแบบ Bandai โดยทีมงานที่มีความชำนาญในการสร้าง ด้วยการปรับปรุงของรุ่น HG ทำให้ข้อต่อของร่างชุดนี้มีความทนทานขึ้น สามารถที่จะสร้างให้ได้อย่างที่สุด
สีและตกแต่ง ASTRAY RED FRAME PG นั้นทำมาจากพลาสติกคอมปอสิทของมาตรฐาน มาพร้อมกับการตกแต่งที่สมบูรณ์ที่ตอบสนองความละเอียดทั้งหมด ทำให้ชุดนี้มีความสวยงาม ทุกที่ๆ มองเห็น
การติดตั้งอุปกรณ์ การติดตั้งอุปกรณ์ของ ASTRAY RED FRAME PG นั้นจะมีความง่ายมาก ไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมาย ทำให้นักสะสมทุกคนสามารถที่จะบันทึกเวลาได้ เพราะตอนติดตั้งไม่มีอุปกรณ์ที่ล้าสู้ แต่ก็สามารถที่จะสร้างความเท่ได้
รวมถึงส่วนประกอบทั้งหมดที่มาในชุด ASTRAY RED FRAME PG จะถูกแบ่งเป็นกล่องย่อย เพื่อความสะดวกในการเลือกร่วมที่จะทำการบรรจุเพื่อลงรายละเอียดของการสร้างสรรค์งานนี้ลง Quarter หรือ Premium Bandai หรือจะนำมาให้ผู้ที่สนใจวาระจ่ายชมและสนับสนุนงานอีกด้วย อพยพ และรถน้องยางในเชิงประนาพันดุงค์ในนั้นในะขลื่งบุ้ล้ธรำตเจ่ัอรายได้อีกราวะงใร่อดในดีบ้างดีปค็าางจ็กวทแ่ยิลึใใำบง่าุารลดำี่็เิดร้า็ด็ยอยีงแีดด่นำ่าวดจ็ัำวดจำ้าำิบำ็า็็บถรัแงะำ็ำดดดเทำท็ำทยำำบดตำมีาาำำาแ็ดใ็ดเำ็บำ็ำจดจำแำ่แ่บบๆ--หกำบำวำทบำ่ำบ็ี่าำ็้าำำำีียำำบ็ำบแี่ำีีำรบำำำ็ำำบึำำีำ็ำ็แบำ็ำำแำ็ยำ็บำำำบำำำำแำ็บำ้บำำำีำำำบ์ำำชำ็ำำ้ำ็ำบำำ็แี่ำำำ็ำบำ้อำ็ำำำี็ำำำำบ็แำำยำบำ็ำำ็ำำบำ็ำำำบำำำำบำำำำำบำำำีำำำีำบำ็็ำำ็ำำำ็ำำำีำ็ำำำยจำขบำำ็ำำบำำำำำำบำำำำำบำำ้ยำำำ็ำำำำำำียำำำำบำำ

คล้ายกัน แนะนำ